Sturen op eigen regie met de Roos van Leary

Door: Tessa Jonker en Marijn Pietersen

Sturen op eigen regie spreekt elkaar eigenlijk tegen. Toch is dit wat we als consulent graag willen bereiken. We belanden vaak in situaties waarin de ander verwacht dat wij als consulent met een oplossing moeten komen. Hoe zorgt u ervoor dat u, maar ook de klant, in de actiestand komt om te zoeken naar mogelijke oplossingen voor een hulpvraag?

De schutting tussen de Jeugdwet en de Wmo

Door: Gonda de Boer en Klariena Bouma

Er bestaat veel onduidelijkheid over wanneer iets onder de Jeugdwet valt en wanneer onder de Wmo. Zowel de Jeugdconsulent als de Wmo consulent spreken elk hun eigen taal. Tijdens deze workshop wordt u meegenomen in de taal van de ander.

Eenzaamheid onder ouderen tegengaan

Door: Eva Siderakis (Nationaal Ouderen Fonds) 

Hoe kunnen we samen eenzaamheid onder ouderen tegengaan?

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met bedrijven, overheden, donateurs en vrijwilligers in voor een samenleving waarin iedere oudere betrokken is op een manier die hij of zij wenst. Doordat men steeds ouder wordt en langer thuis blijft wonen, stijgt de groep kwetsbare en eenzame ouderen.

Wet verplichte GGZ; actualiteit in de werkpraktijk

Door: Lucy van der Linden

Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Met de Wvggz krijgt de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij het verlenen van verplichte zorg. Ook bestaande verantwoordelijkheden worden gewijzigd en uitgebreid. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling opgelegd kan worden, dus in de thuissituatie. Wat betekent dit voor de uitvoering van de Wmo?

Complexe woningaanpassingen

Door: Iris van Zandwijk

Deze workshop gaat in op het indiceren van complexe woningaanpassingen. Aan de hand van een casus wordt u meegenomen in het opstellen van een programma van eisen aanbouw en wordt u meegenomen in het beoordelen van offertes. Ook zal er ruimte zijn voor het inbrengen van eigen casuïstiek en zal de discussie op gang worden gebracht over verhuizen dan wel aanpassen; tot hoe ver gaat u?!

Persoonlijk leiderschap

Door: Karel Jonker (de Leefstijlacademie)

U heeft een mooie baan, leuke collega`s en werk wat er toe doet. Het werk is nodig, misschien wel meer nodig dan ooit. Het is ook onrustig in de sector en als er eens iets misgaat staat het allemaal in de krant. In deze werkelijkheid is het soms op eieren lopen. De werkdruk is hoog, de maatschappelijke verontwaardiging is met de huidige social media niet mals als “het niet gaat zoals men verwacht”. En daarbinnen werkt u. Hoe houdt u zich staande in deze onrustige tijd?

Ouderenmishandeling

Door: Gerri Hansman

Ouderenmishandeling is een maatschappelijk probleem dat langzaam maar zeker meer aandacht krijgt. In Nederland krijgt naar schatting 1 op de 20 ouderen te maken met ouderenmishandeling. Tegenwoordig worden mensen veelal thuis oud. Als Wmo consulent komt u daardoor vaker in aanraking met verschillende vormen van ouderenmishandeling.

Actualiteitencollege

Door: Wim Peters (Stimulansz)

Welke uitspraken zijn er door de rechter gedaan over het uitvoeren van de Wmo 2015? De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is alweer een tijd van kracht. Tijd om de stand van zaken te bespreken aan de hand van de inmiddels gevormde rechtspraak.

Afbakening Wmo 2015 en Wlz

Door: Marlies Groot Nibbelink (Zorgwegwijs)

Met de invoering van de Wmo 2015 en de Wlz was het de intentie van de wetgever om een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling te scheppen tussen beide domeinen. In de afbakening tussen beide wetten blijven echter nog steeds onduidelijkheden bestaan. In beginsel kan iemand niet gelijktijdig gebruik maken van zorg op grond van de Wmo 2015 en Wlz. Maar; wanneer is er nu precies sprake van Wmo en wanneer van Wlz?

Zijn er grenzen aan de zorgplicht binnen de Wmo?

Door: Sharon Jongsma

In de Wmo is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat iemand niet automatisch zorg hoeft te krijgen. Er wordt allereerst uitgegaan van de eigen kracht van de burger. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als de burger er op eigen kracht niet uitkomt. De gemeente beslist of en welke voorziening er nodig is.

De kracht van de kanteling bij de kritische klant

Door: Jacobien Kleve en Tessa Jonker

Als Wmo consulent heeft u een opdracht; onderzoek doen naar wat nodig is in elk individueel geval. Dat lijkt bemoeilijkt te worden door een kritische houding. Echter, een kritische houding kan u ook helpen! Tijdens deze workshop leert u hoe gebruik te maken van deze kritische houding van uw klant.

Pgb: ja of nee?

Door: Mieke Westmeijer en Hans van der Knijff (Pgb-belangenvereniging Per Saldo)

Wanneer is het pgb bij uitstek een instrument voor eigen regie? En wat vraagt dat dan van de burger, of van u als Wmo consulent? Wanneer is een pgb bij uitstek geen goed idee? En hoe verruilt u bij de beoordeling daarvan ‘onderbuik’ voor ‘onderbouwing’?

Toezicht op de kwaliteit binnen de Wmo 2015

Door: Arjen Keers en Rik de Zwaan

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bestaat al enige tijd. Langzamerhand begint ook het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg verder vorm te krijgen. Maar hoe kun je nu eigenlijk goed toezicht uitvoeren?

LVB en niet zichtbare symptomen

Door: Nicole Evers

Mensen met een licht verstandelijke beperking worden vaak overschat doordat hun verbale en performale IQ niet in balans is. Zij zijn vaak in staat anderen te laten denken dat ze zaken onder controle hebben, geen moeilijkheden ervaren en de wereld om hen heen te begrijpen. 
Wanneer zij woorden echter moeten omzetten in daden, kan hun beperking om de hoek komen kijken.

Schuldenproblematiek in het Sociaal Domein

Door: drs. Emile den Os

Veel cliënten ervaren naast een Wmo hulpvraag een achterliggende financiële problematiek. Als consulent komt u naar alle waarschijnlijkheid regelmatig in uw werk gezinssituaties tegen waar financiële problematiek alom vertegenwoordigd is en vaak aan de basis ligt van andere problemen. Er wordt uitgegaan dat de 50 tot 65% van de burgers die aankloppen bij het Wmo loket, financiële problemen kent.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de Nationale Bijscholingsdag op 1 december 2020 in Zwolle. Dat kan via onderstaande knop.

Programma

9:00 – 9.30 uur
Inloop en informatiemarkt

9:30 – 10.30 uur
Opening

10:45 – 12.15 uur
Workshop ronde 1

12:15 – 13.15 uur
Lunchpauze en informatiemarkt

13:30 – 15.00 uur
Workshop ronde 2

15:15 – 16.45 uur
Workshop ronde 3

16:45
Afterparty en informatiemarkt

 

Locatie:
Lumen Hotel & Events
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

Inschrijven