De schutting tussen de Jeugdwet en de Wmo

Door: Gonda de Boer en Klariena Bouma

Er bestaat veel onduidelijkheid over wanneer iets onder de Jeugdwet valt en wanneer onder de Wmo. Zowel de Jeugdconsulent als de Wmo consulent spreken elk hun eigen taal. Tijdens deze workshop wordt u meegenomen in de taal van de ander.

Kindvoorzieningen, wat is uw rol als Wmo consulent?

Door: Dinie Haag en Ingrid Verhoeven

Herkent u dit ook? Bij meldingen voor kinderen heeft u in het onderzoek te maken met het kind zelf, maar daarnaast ook met het gezin, de ouders, behandelaars en leveranciers. De wensen ten aanzien van de voorzieningen kunnen soms behoorlijk uiteenlopen en niet altijd in overeenstemming zijn met de goedkoopst adequate eisen zoals u die als Wmo consulent geacht wordt te beoordelen.

Wet verplichte GGZ; actualiteit in de werkpraktijk

Door: Lucy van der Linden

Bent u al op de hoogte van de nieuwe zorgwet? Tijdens deze workshop gaat u stapsgewijs  en praktisch aan de slag met de werking en betekenis van de Wvggz. Door het aanreiken van handvatten krijg je inzicht in de complexiteit en impact van de wet en de samenwerking met justitie, veiligheid en zorg (Wmo).

Beschermd wonen

Door: Wim Peters (Stimulansz)

Beschermd wonen is een onderwerp dat op dit moment door centrumgemeenten wordt uitgevoerd maar op termijn bij elke gemeente terecht komt. Er valt veel over beschermd wonen te zeggen. Daarom voor diegenen die misschien in de toekomst beschermd wonen gaan indiceren of voor diegenen die er meer van willen weten, een workshop speciaal gericht op beschermd wonen. Deze workshop brengt u in één keer globaal op de hoogte van alle ins en outs van beschermd wonen.

Complexe woningaanpassingen

Door: Iris van Zandwijk

Deze workshop gaat in op het indiceren van complexe woningaanpassingen. Aan de hand van een casus wordt u meegenomen in het opstellen van een programma van eisen aanbouw. Ook zal er ruimte zijn voor het inbrengen van eigen casuïstiek en zal de discussie op gang worden gebracht over verhuizen dan wel aanpassen; tot hoe ver gaat u?!

Persoonlijk leiderschap, welke impact heeft uw werk op uzelf?

Door: Karel Jonker (de Leefstijlacademie)

U heeft een mooie baan, leuke collega`s en werk wat er toe doet. Het werk is nodig, misschien wel meer nodig dan ooit. Het is ook onrustig in de sector en als er eens iets misgaat staat het allemaal in de krant. In deze werkelijkheid is het soms op eieren lopen. De werkdruk is hoog, de maatschappelijke verontwaardiging is met de huidige social media niet mals als “het niet gaat zoals men verwacht”. En daarbinnen werkt u. Hoe houdt u zich staande in deze onrustige tijd?

Actualiteitencollege

Door: Wim Peters (Stimulansz)

Na zes jaar uitvoering van de Wmo 2015 zijn een aantal belangrijke lijnen zichtbaar. In dit actualiteitencollege worden die grote lijnen belicht en worden de consequenties ervan op een rij gezet. Zowel de oude, maar vooral nieuwe uitspraken van de laatste tijd worden besproken.

Afbakening Wmo 2015 en Wlz

Marlies Groot Nibbelink (Zorgwegwijs)

Met de invoering van de Wmo 2015 en de Wlz was het de intentie van de wetgever om een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling te scheppen tussen beide domeinen. In de afbakening tussen beide wetten blijven echter nog steeds onduidelijkheden bestaan. In beginsel kan iemand slechts in een beperkt aantal gevallen gelijktijdig gebruik maken van zorg op grond van de Wmo 2015 en Wlz. Maar; wanneer is er nu precies sprake van Wmo en wanneer van Wlz?

Zijn er grenzen aan de Wmo zorgplicht?

Door: Sharon Jongsma

In de Wmo is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat iemand niet automatisch zorg hoeft te krijgen. Er wordt allereerst uitgegaan van de eigen kracht van de burger. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als de burger er op eigen kracht niet uitkomt. De gemeente beslist of en welke voorziening er nodig is.

Ik kan het zelf beter! Over motiverende gespreksvoering

Door: Jacobien Kleve

Mensen hebben eigen kracht waarmee ze zich staande houden in het leven en zich kunnen ontwikkelen, ook wanneer ze gehinderd worden door ziekte of handicap. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die eigen oplossingen weten te bereiken, over het algemeen gelukkiger zijn dan anderen die daar niet in slagen.  Daaruit kun je afleiden dat eigen oplossingen altijd beter zijn!

Toezicht op de kwaliteit binnen de Wmo 2015

Door: Arjen Keers en Rik de Zwaan

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bestaat al enige tijd. Langzamerhand begint ook het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg verder vorm te krijgen. Maar hoe kun je nu eigenlijk goed toezicht uitvoeren?

Schuldhulpverlening in Nederland

Door: Robin Kaas

Veel cliënten ervaren naast een Wmo hulpvraag een achterliggende financiële problematiek. Als consulent komt u naar alle waarschijnlijkheid regelmatig in uw werk gezinssituaties tegen waar financiële problematiek alom vertegenwoordigd is en vaak aan de basis ligt van andere problemen. Er wordt uitgegaan dat de 50 tot 65% van de burgers die aankloppen bij het Wmo loket, financiële problemen kent. Tijdens deze workshop krijgt u een algemene beschouwing over Schuldhulpverlening in Nederland, de actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Tevens wordt u meegenomen in het gehele proces van schuldhulpverlening.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de Nationale Bijscholingsdag? Dat kan via onderstaande knop.

Programma

9:30 – 10.00 uur
Digitale inloop

10:00 – 10.15 uur
Opening

10:30 – 12.00 uur
Workshop ronde 1

12:00 – 13.15 uur
Lunchpauze

13:30 – 15.00 uur
Workshop ronde 2

15:30 – 17.00 uur
Workshop ronde 3

17:00
Afterparty en naborrelen 

 

Locatie:
Deze Bijscholingsdag vindt niet fysiek plaats maar via Zoom.

Inschrijven