De schutting tussen de Jeugdwet en de Wmo

Door: Klariena Bouma

Er bestaat veel onduidelijkheid over wanneer iets onder de Jeugdwet valt en wanneer onder de Wmo. Zowel de Jeugdconsulent als de Wmo consulent spreken elk hun eigen taal. Tijdens deze workshop wordt u meegenomen in de taal van de ander.

Kindvoorzieningen, wat is uw rol als Wmo consulent?

Door: Dinie Haag en Ingrid Verhoeven

Herkent u dit ook? Bij meldingen voor kinderen heeft u in het onderzoek te maken met het kind zelf, maar daarnaast ook met het gezin, de ouders, behandelaars en leveranciers. De wensen ten aanzien van de voorzieningen kunnen soms behoorlijk uiteenlopen en niet altijd in overeenstemming zijn met de goedkoopst adequate eisen zoals u die als Wmo consulent geacht wordt te beoordelen.

Focus op eigen kracht; kennismaking met oplossingsgerichte gesprekstechnieken

Door: Elske van Dalen

In de oplossingsgerichte methodiek wordt de aandacht gericht op oplossingen in plaats van op problemen. De cliënt (burger) is een gelijkwaardige gesprekspartner, die als beste zelf de oplossingen voor zijn eigen problemen kan vinden. In het gesprek met u, als consulent of hulpverlener, wordt de cliënt zich hier bewuster van. Ook wordt hij of zich meer bewust van de mogelijkheden die er al zijn, en de hulp die er aanwezig is in de eigen familie of het bredere netwerk.

Suicidepreventie

Door: 113 Academy

Dagelijks sterven er 5 mensen aan zelfmoord. Veel van deze mensen zijn eenzaam en radeloos. In uw werk kunt u te maken krijgen met iemand waarbij suïcidaliteit speelt. Wat kunt u op dat moment doen om de best mogelijke zorg te verlenen? En wat kunt u in de organisatie regelen om suïcidaliteit zo snel mogelijk te herkennen en adequaat te reageren?

Wet verplichte GGZ; actualiteit in de werkpraktijk

Door: Afke Luchtenveld en Manisha Biekram

Bent u al op de hoogte van de nieuwe zorgwet? Tijdens deze workshop gaat u stapsgewijs  en praktisch aan de slag met de werking en betekenis van de Wvggz. Door het aanreiken van handvatten krijg je inzicht in de complexiteit en impact van de wet en de samenwerking met justitie, veiligheid en zorg (Wmo).

Beschermd wonen

Door: Wim Peters (Stimulansz)

Beschermd wonen is een onderwerp dat op dit moment door centrumgemeenten wordt uitgevoerd maar op termijn bij elke gemeente terecht komt. Er valt veel over beschermd wonen te zeggen. Daarom voor diegenen die nu al beschermd wonen indiceren, voor hen die misschien in de toekomst beschermd wonen gaan indiceren of voor diegenen die er meer van willen weten, een workshop speciaal gericht op beschermd wonen. Deze workshop brengt u in één keer globaal op de hoogte van alle ins en outs van beschermd wonen.

Complexe woningaanpassingen

Door: Iris van Zandwijk

Deze workshop gaat in op het indiceren van complexe woningaanpassingen. Aan de hand van een casus wordt u meegenomen in het opstellen van een programma van eisen aanbouw. Ook zal er ruimte zijn voor het inbrengen van eigen casuïstiek en zal de discussie op gang worden gebracht over verhuizen dan wel aanpassen; tot hoe ver gaat u?!

Afbakening Wmo 2015 en Wlz

Marlies Groot Nibbelink (Zorgwegwijs)

Met de invoering van de Wmo 2015 en de Wlz was het de intentie van de wetgever om een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling te scheppen tussen beide domeinen. In de afbakening tussen beide wetten blijven echter nog steeds onduidelijkheden bestaan. In beginsel kan iemand slechts in een beperkt aantal gevallen gelijktijdig gebruik maken van zorg op grond van de Wmo 2015 en Wlz. Maar; wanneer is er nu precies sprake van Wmo en wanneer van Wlz?

De kunst van helder en begrijpend schrijven

Door: Nynke Benedictus

In Nederland heeft 1 op de 9 inwoners moeite met lezen en schrijven. Uit onderzoek komt naar voren dat deze inwoners meer gebruik van zorg maken. De kans is groot dat u wekelijks meerdere inwoners spreekt die hier moeite mee hebben. Weet u dit en houdt u hier ook rekening mee met het schrijven van uw gespreksverslag? Een gespreksverslag is voor deze inwoners vaak één letterbrij.

LVB en niet zichtbare symptomen

Door: Nicole Evers

Mensen met een licht verstandelijke beperking worden vaak overschat doordat hun verbale en performale IQ niet in balans is. Zij zijn vaak in staat anderen te laten denken dat ze zaken onder controle hebben, geen moeilijkheden ervaren en de wereld om hen heen te begrijpen.
Wanneer zij woorden echter moeten omzetten in daden, kan hun beperking om de hoek komen kijken. Hulp vragen staat misschien gelijk aan toegeven dat je het niet kan, waardoor eventuele problemen nog groter kunnen worden. De juiste benadering door u als professional kan werkelijk helpen en ondersteunen waardoor mensen zich kunnen ontwikkelen.

Actualiteitencollege

Door: Wim Peters (Stimulansz)

Rechtbanken, maar ook de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep, doen regelmatig uitspraken die relevant zijn voor al diegenen die de Wmo 2015 uitvoeren. Niet alleen vertellen ze iets over hoe de rechter naar gemeentelijke besluitvorming kijkt, maar regelmatig wordt er een uitspraak gedaan die direct invloed heeft op de uitvoeringspraktijk.

Schuldhulpverlening in Nederland

Door: Robin Kaas

Veel cliënten ervaren naast een sociale hulpvraag een achterliggende financiële problematiek. Binnen het Sociaal Domein komt u naar alle waarschijnlijkheid regelmatig in uw werk gezinssituaties tegen waar financiële problematiek alom vertegenwoordigd is en vaak aan de basis ligt van andere problemen. Er wordt uitgegaan dat de 50 tot 65% van de burgers die aankloppen voor hulp, financiële problemen kent.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de Nationale Bijscholingsdag? Dat kan via onderstaande knop.

Programma

9:30 – 10.00 uur
(Digitale) inloop

10:00 – 10.15 uur
Opening

10:30 – 12.00 uur
Workshop ronde 1

12:00 – 13.15 uur
Lunchpauze

13:30 – 15.00 uur
Workshop ronde 2

15:30 – 17.00 uur
Workshop ronde 3

17:00
(Digitale) Afterparty en naborrelen 

 

Locatie:
Deze Bijscholingsdagen vinden in overleg digitaal of fysiek plaats.

Inschrijven