Profielen beroepsvereniging

Vereniging van Wmo Consulenten, zoekt regiobestuurders!

Profielschetsen.
Het gaat om een functie op vrijwillige basis,  maar in het licht van het belang van de maatschappelijke functie en de toenemende verantwoordingsplicht van de Vereniging van Wmo consulenten zijn profielen een goed instrument om die bestuurders te binden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de Vereniging van Wmo consulenten.

Bestuurdersprofielen leiden tot het volgende:

 • Het kandidaat-bestuurslid krijgt op grond van de profielschets een goed beeld van de taken en de eisen die de functie met zich meebrengt. De bestuurder weet waarvoor hij kiest.
 • Een profielschets maakt de verwachtingen ten aanzien van de ander expliciet. Het bestuur kan beoordelen of iemand daaraan voldoet. Het gaat hierdoor ook meer en sneller als team functioneren.
 • De kwaliteit van het besturen neemt toe doordat via duidelijke profielschetsen kandidaat-leden op hun kwaliteiten worden geselecteerd.
 • Het bestuur is aan de hand van de profielschets in staat om gericht te zoeken.
 • Het bestuur kan zijn profielenmix en de afzonderlijke profielschetsen gebruiken voor de evaluatie van het eigen functioneren.

Samenstelling van het bestuur
Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met de specifieke deskundigheid vanuit het perspectief van de Wmo. Criteria die geborgd dienden te zijn bij het bestuur zijn:

 • Ruime ervaring als Wmo consulent
 • Ervaring in het leiding geven aan Wmo consulenten
 • Beleid opstellen voor Wmo consulenten
 • Ervaring met het opstellen van kwaliteitscriteria voor de Wmo.

Voor de criteria geldt dat de daartoe noodzakelijke competenties of kwaliteiten niet bij alle bestuurders aanwezig behoeven te zijn, maar wel in gezamenlijkheid aanwezig behoren te zijn. Alle bestuursleden zijn in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle criteria. Het streven is te komen tot een gezonde mix t.a.v. de verhoudingen binnen het bestuur.

 • Treed op als ambassadeur van de Vereniging van Wmo consulenten binnen zijn/haar regio.
 • Heeft binding met de missie en de visie van de Vereniging voor Wmo Consulenten
 • Kijkt op regionale hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief (d.w.z.. vanuit verschillende gezichtspunten van de diverse belanghebbende partijen) naar zaken die van belang zijn voor de Vereniging van Wmo Consulenten en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken.
 • Heeft zicht op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, is bij voorkeur werkzaam binnen een gemeentelijke organisatie en/of voelt zich daarbij betrokken.
 • Onderhoud contacten met de gemeenten en uitvoerders binnen het sociaal domein, in zijn/haar regio.
 • Treed op als ambassadeur van de Vereniging van Wmo consulenten richting de doelgroep (burgemeester, wethouder, teamleiders, uitvoerders binnen de Wmo) en het gemeentelijk netwerk.
 • Heeft inzicht in het politiek en bestuurlijk proces binnen een gemeente.
 • Beschikt over een breed bestuurlijk, politiek en maatschappelijk netwerk met ingangen op diverse niveaus.
 • Beschikt over overtuigingskracht, een proactieve instelling en durft verantwoordelijkheid te nemen.
 • Beschikt over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in een professionele organisatie.
 • Is in staat de standpunten van de Vereniging van Wmo consulenten aansprekend uit te dragen.
 • Is in staat om als inspirerend kartrekker te opereren.
 • Is in staat initiërend te denken.
 • Heeft de mogelijkheid en bereidheid tijd te investeren zodat een volwaardige vervulling van de functie gegarandeerd is.
 • Onderschrijft de Code Goed Bestuur

Code Goed Bestuur

 1. Bestuur democratisch, laat leden meebeslissen.
 2. Zorg voor verbinding, nodig leden uit om mee te discussiëren.
 3. Wees transparant, wissel informatie uit met leden.
 4. Zorg voor een representatief bestuur, dat de “vakgroep” weerspiegelt.
 5. Maak taken en verantwoordelijkheden van het bestuur helder.
 6. Wees effectief en efficiënt; heldere doelen, financiën op orde.
 7. Heb oog voor de brede maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Vereniging.
 8. Wees integer, betrouwbaar, proactief en betrokken.
 9. Zorg voor een goed toezicht op het bestuur.
 10. Zorg voor de juiste, moderne competenties in je bestuur.
 11. Zet je actief in voor het voortbestaan van de Vereniging.

De voorzitter van de Vereniging beschikt over de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het leiden van vergaderingen en het voeren van gesprekken. Hij/zij heeft zicht op de kwaliteiten van zijn/haar medebestuurders en is in staat hen op coachende wijze te voorzien van feedback.
De voorzitter beschikt over goede communicatieve eigenschappen, hij/zij is immers degene die het bestuur representeert. De voorzitter heeft een kritische en onafhankelijke houding, maar tegelijkertijd ook openstaand voor de dialoog met alle belanghebbende partijen, met inachtneming van ieders rol, is kenmerkend voor zijn/haar opstelling.

De voorzitter is een stimulerende factor in het bestuur en in de relatie naar anderen. Hij zorgt er voor dat het bestuur als team functioneert. De voorzitter is in staat de verbindingen tussen de diverse beleidsterreinen te zien en daarnaar te handelen, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbende partijen.

In tijden van crisis is de voorzitter degene die het initiatief neemt en houdt.
In geval van een conflict is hij in staat de juiste maatregelen te nemen ten einde het conflict te hanteren.

Tot de taken van de Voorzitter behoort:

 • Het leiden van de vergaderingen van het bestuur
 • Het voeren van gesprekken met de betrokken partijen
 • Het erop toezien dat alle leden van het bestuur tijdig de juiste informatie ontvangen
 • Het zorgen voor een goed samenspel tussen de bestuurders
 • Het onderhouden van structurele en regelmatige contacten met de verenigingsdirecteur
 • Het (doen) onderhouden van contacten met de medebestuurders
 • Het (doen) onderhouden van contacten met relevante partijen
 • Het zorgdragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van het bestuur
 • Het regisseren van het gehele toezichthoudend- en verantwoordingsproces

De secretaris voert zijn functie uit als secretaris van het bestuur van de vereniging.
De secretaris fungeert als het geheugen van de vereniging, zowel op korte als op lange termijn.
Dit komt tot uiting in de taken die door de secretaris worden uitgevoerd.

Daarnaast fungeert de secretaris als “het geweten” van de Vereniging van Wmo consulenten.
De secretaris vervult een belangrijke rol door voortdurend de vraag te stellen of het gevoerde beleid correspondeert met de uitgangspunten van de vereniging. De secretaris dient voorts de procedures te bewaken.

Tot de taken die door de Secretaris worden uitgevoerd behoort:

 • Het opstellen van de agenda van de bestuursvergadering en het afstemmen hiervan met de voorzitter.
 • Het actueel houden van de statuten en de reglementen van de vereniging van Wmo consulenten en het bevorderen van de correcte toepassing daarvan.
 • Het bewaken van de besluitvorming: consistentie, vastlegging en uitvoering.
  Het beheren van de notulen van de Vergaderingen.
 • Het actueel houden van de gegevens van bij de Kamer van Koophandel.
 • Het initiëren van de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen en eventuele extra ledenvergaderingen.
 • Het bijhouden van het ledenbestand en het innen van de jaarlijkse contributie.

De penningmeester beschikt over de financiële expertise die noodzakelijk is om de toezichthoudende rol van het bestuur te borgen. Voor deze functie geldt, in tegen stelling tot de eerder vermelde functies, dat de penningmeester zich hiertoe beroepsmatig of door opleiding de noodzakelijke expertise heeft verworven. De penningmeester is in staat op basis van meerjarenbegrotingen strategisch beleid te formuleren. De penningmeester is in staat op onafhankelijke en duidelijke wijze zijn medebestuurders te informeren.

Tot de taken van de Penningmeester behoort:

 • Het adviseren van medebestuurders over en controle op de begroting, jaarrekening en eventuele investeringsplannen.
 • Het adviseren van medebestuurders over de vraag welke informatie nodig is om het financieel beleid te volgen, te controleren en vorm te geven.
 • Het wijzen op financiële consequenties van een genomen besluit.
 • Het kiezen van en contact onderhouden met de accountant die de financiële administratie van de vereniging van Wmo consulenten controleert.