HANDBOEK WMO

De Wmo is aan verandering onderhevig, de interpretatie door gemeenten is en blijft verschillend. We zien een toename van het aantal mensen welke langer thuis blijven wonen, waardoor er ook meer beroep gedaan wordt op de gemeenten. Het Handboek Wmo is in eerste aanleg geschreven voor Wmo consulenten, front- en backoffice medewerkers, klantmanagers en alle zorgprofessionals in onder andere sociale wijkteams. Daarnaast is dit Handboek een nuttig naslagwerk voor bestuurders en beleidsmedewerkers als mede voor leden van Wmo raden. Het is samengesteld vanuit het perspectief van die gemeente, zonder het belang van cliënten en professionals uit het oog te verliezen.

HANDBOEK JEUGDHULP

Het Kenniscentrum WMO constateerde dat er in toenemende mate behoefte is aan heldere en eenduidige informatie over de Jeugdwet. Vanuit deze constatering is het boek tot stand gekomen. Het Handboek Jeugdhulp gaat over het hele spectrum van de Jeugdwet: preventie jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de overige functies. Het is een feitelijk boek over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten als gevolg van de Jeugdwet. Geen vergezichten, opinies en kritiek, maar een handboek, klip en klaar over de wet- en regelgeving. We hebben de feiten ingekleurd met voorbeelden uit de praktijk en de ervaringen van de gemeentelijke bestuurders.