Beschermd: LVB EN NIET ZICHTBARE SYMPTOMEN

Lees meer

Beschermd: DE KUNST VAN HELDER EN BEGRIJPEND SCHRIJVEN

Lees meer

Beschermd: AFBAKENING WMO 2015 EN WLZ

Lees meer

Beschermd: ACTUALITEITENCOLLEGE

Lees meer

Beschermd: COMPLEXE WONINGAANPASSINGEN

Lees meer

Beschermd: WET VERPLICHTE GGZ; ACTUALITEIT IN DE WERKPRAKTIJK

Lees meer

Beschermd: BESCHERMD WONEN

Lees meer

Beschermd: DE SCHUTTING TUSSEN DE JEUGDWET EN DE WMO

Lees meer

Beschermd: KINDVOORZIENINGEN, WAT IS UW ROL ALS WMO CONSULENT

Lees meer

Beschermd: WET VERPLICHTE GGZ; ACTUALITEIT IN DE WERKPRAKTIJK

Lees meer

Beschermd: Toegepaste positieve gezondheid

Lees meer

Beschermd: Actualiteitencollege

Lees meer

Beschermd: Toezicht op de Wmo

Lees meer

Beschermd: Grijze gebieden tussen de Wlz en de Wmo

Lees meer

Beschermd: De omgekeerde verordening in de Wmo

Lees meer

Beschermd: Eenzaamheid

Lees meer

Beschermd: Wat zijn de grenzen aan de zorgplicht binnen de Wmo?

Lees meer

Beschermd: Ouderenmishandeling

Lees meer

Beschermd: Toegepaste positieve gezondheid

Lees meer

Beschermd: Werken met de wet in uw ene en uw hart in de andere hand

Lees meer

Beschermd: Kindvoorzieningen, wat is uw rol als Wmo consulent?

Lees meer

Beschermd: Opening OZO Verbindzorg en Gemeente Helmond

Lees meer

Beschermd: Omgaan met dementie in het werkveld

Lees meer

Beschermd: Bijna 18 jaar en dan?

Lees meer

Beschermd: Kindervoorzieningen, tot hoever binnen de Wmo?

Lees meer

Beschermd: Resultaatgericht indiceren en pgb

Lees meer

Beschermd: De omgekeerde verordening in de Wmo

Lees meer

Beschermd: Klachten zijn te voorkomen.. of niet?

Lees meer

Beschermd: LHBTI – WAT?!? OVER GENDER- EN SEKSUELE DIVERSITEIT

Lees meer

Beschermd: Dementie

Lees meer

Beschermd: Ethische dilemma’s

Lees meer

Beschermd: Bijna 18 jaar en dan?

Lees meer

Beschermd: De omgekeerde verordening in de Wmo

Lees meer

Beschermd: Grijze gebieden tussen de WLZ en de WMO

Er bestaat een wirwar van regelgeving in de zorg, waarvan de grijze gebieden tussen Wlz en Wmo vaak het meest lastig zijn. Wanneer is er sprake van Wmo en wanneer van Wlz? Wat heeft dat voor consequenties voor alle partijen, zowel qua zorg maar ook financieel gezien? Wat zegt de wet hierover en wat betekent dat praktisch?
Lees meer

Beschermd: Zitanalyse en antropometrie

Hoe beoordeelt u hoe iemand goed zit en hoe meet u de lichaamsmaten ten behoeve voor het opstellen van een programma van eisen rolstoel. Tijdens deze workshop ligt de nadruk op het analyseren van een (juiste) zithouding. Wat is belangrijk en waar let u op?
Lees meer

Beschermd: Cultuur sensitief werken

In Nederland wonen ongeveer twee miljoen niet westerse allochtonen. Hoewel er veel overeenkomsten zijn, zijn er ook verschillen. Deze kunnen naar voren komen in de onderlinge communicatie, ziektebeleving en de manier waarop we tegen de overheid en voorzieningen aankijken.
Lees meer

Beschermd: Hoe intervisie u en uw team versterkt

Een interactieve workshop over intervisie. Wat is intervisie? En wat kan het voor u persoonlijk betekenen? De trainers nemen u kort mee in de geschiedenis van intervisie en laten zien wat het vandaag voor u kan opbrengen. Ze laten zien hoe u intervisie kunt houden en welke methoden er zijn om gebruik van te maken.
Lees meer

Beschermd: Complexe scheidingen

Complexe scheidingen, vaak conflictscheidingen, zijn aan de orde van de dag. Door deze workshop vergroot u uw kennis en vaardigheden op dit onderwerp. U krijgt inzicht in de dynamiek van een conflictscheiding en de veranderende rollen van scheidende ouders. Ook doet u kennis op over de ontwikkeling en het verwerkingsproces van kinderen.
Lees meer

Beschermd: Maatwerk voor de klant binnen de kaders van de wet

Binnen het Sociaal Domein is men vaak zo intensief met het werk bezig, dat er weinig tijd overblijft om aandacht te besteden aan de vraag welk pad u wilt en kunt bewandelen om te komen tot een maatwerkoplossing. In deze workshop leert u het principe van scenario planning waarmee u kort inzichtelijk maakt wat het effect is van de keuze van de klant.
Lees meer

Beschermd: PGB: Jurisprudentie en beleidsvrijheid

Het recht op een pgb bij een maatwerkvoorziening is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Echter, gemeenten hebben veel beleidsvrijheid om eigen regels te maken. De grenzen van die beleidsvrijheid is de afgelopen drie jaar in kaart gebracht door rechtszaken; wat mag de gemeente wel /niet vastleggen in eigen regels? Hoe vertaalt zich dat naar de praktijk?
Lees meer

Beschermd: SVB en het PGB trekkingsrecht

Vind hier de link naar de brochure van de SVB.
Lees meer

Beschermd: De Gordon communicatiemethode

De Gordon methode verschaft inzicht in hoe het proces van communiceren verloopt en hoe we dit door het aanleren van een aantal vaardigheden kunnen beïnvloeden. Daardoor leren we onder andere hoe we hardnekkige misverstanden kunnen ophelderen, andere mensen met hun ongewenste gedrag kunnen confronteren, hoe we beter kunnen samenwerken en hoe we verstoorde relaties kunnen herstellen.
Lees meer

Beschermd: Keukentafelgesprek met de kritische klant

De burger wordt steeds kritischer; wat betekent dit voor u als Wmo consulent? Tijdens deze workshop leert u alles over consumentengedrag en om bewust te worden van uw mogelijkheden om een lastig gesprek te voeren. “U bent in staat om het gesprek een effectieve wending te geven.”
Lees meer

Beschermd: Herkennen van en omgaan met mensen met autisme

”Wij hebben niet te maken met mensen met autisme.” Als dienstverlenende organisatie en werkgever ziet u dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich zonder twijfel ook mensen met een beperking, zoals een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zij zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt.
Lees meer

Beschermd: Schuldhulpverlening

Wat kunnen schuldhulpverleners en Wmo consulenten voor elkaar betekenen? Het signaleren van de behoefte aan schuldhulpverlening hoort bij een groter wordend takenpakket van Wmo consulenten. Deze workshop richt zich op de basiskennis om financiële problematiek te signaleren en sterker contact te maken met cliënten.
Lees meer

Beschermd: Privacy beleid en avg binnen de Wmo

De meeste gemeenten beschikken over een algemeen privacy beleid. Dit is vaak nog niet geschikt voor toepassing in het sociaal domein. Deze workshop richt zich op bewustwording van de privacygevoelige gegevens waar u mee werkt, de basis regels voor het rapporteren met betrekking tot privacy. Dit rapport vormt de basis voor besluitvorming in de vervolgaanpak.
Lees meer

Beschermd: De effectencalculator als evaluatie instrument

Wat houdt de Effectencalculator precies in en hoe kunt u aan de hand van de Maatschappelijke Prijslijst berekenen wat een interventie gekost heeft? Deze presentatie geeft u inzicht in hoe u dit instrument kunt inzetten in uw eigen werk.
Lees meer

Beschermd: Het herkennen van niet zichtbare beperkingen

Als beroepskracht ziet u binnen uw werk veel mensen. Onder hen bevinden zich ongetwijfeld ook mensen met een beperking, zoals een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of autisme. Zij zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt. Dit kan belemmerend zijn in uw werk. Bijvoorbeeld als het gaat om het maken, begrijpen en nakomen van afspraken.
Lees meer

Beschermd: Beschermd wonen

Het veld van beschermd wonen en maatschappelijke opvang is volop in beweging. Gemeenten en zorgaanbieders willen veel meer aansluiten bij wat cliënten willen. Dat is in de meeste gevallen: een zo normaal mogelijk leven leiden in ‘de gewone’ samenleving met in de wijk ondersteuning op maat. Dit is de reden dat in de toekomst niet meer alleen de centrumgemeenten, maar alle gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Lees meer

Pgb: Wanneer (g)een goed idee?

Wanneer is het pgb bij uitstek een instrument voor eigen regie? En wat vraagt dat dan van de burger, of van u als consulent? Wanneer is een pgb bij uitstek geen goed idee? En hoe verruilt u bij de beoordeling daarvan ‘onderbuik’ voor ‘onderbouwing’?
Lees meer

Beschermd: Zorg in de praktijk: Het probleem is ingewikkeld, de oplossing is simpel.

‘Zorg in de praktijk: het probleem is ingewikkeld, de oplossing is simpel. Over de dodelijke werking van beleid.’ Han Noten (psycholoog, burgemeester van Dalfsen en toezichthouder in de zorg) gaat het hebben over hoe geschiedenis heeft geleid tot het hier en nu vanuit het perspectief zorg en waarom verder splitsen leidt tot nog meer complexiteit, waardoor gebruikers
Lees meer

Beschermd: Keukentafelgesprek met de kritische klant

De burger wordt steeds kritischer; wat betekent dit voor u als Wmo consulent? Tijdens deze workshop leert u alles over consumentengedrag en om bewust te worden van uw mogelijkheden om een lastig gesprek te voeren. “U bent in staat om het gesprek een effectieve wending te geven.”
Lees meer

Beschermd: Fraude en toezicht

Er zijn veel recente ontwikkelingen rondom fraude binnen de Wmo. Deze presentatie leert u waar binnen de Wmo deze risico’s op fraude zijn en hoe u deze fraudesignalen kunt herkennen. Maak kennis met het wettelijk kader voor toezicht, waarbinnen deze signalen verder worden onderzocht en kan worden opgetreden. Leer het oppikken van fraudesignalen en hoe daarop adequaat te reageren.
Lees meer

Beschermd: Omgaan met emoties

Stelt u zich voor: u zit samen met een cliënt aan tafel en de persoon tegenover je kreunt en steunt, of gaat vreselijk tekeer. U wordt beschuldigd en er wordt gescholden. Wat doet u? Hoe sust u de emoties? Wat gebeurt er met u zelf als het lastig wordt? U leert onderscheid maken in emoties, gradaties herkennen en hoe u mensen helpt om, tijdens de contactmomenten, met deze emoties om te gaan.
Lees meer

Beschermd: Goud delven binnen de Wmo

Goud delven is een methodiek die gebruikt wordt om de werkzame factoren binnen het werken met een bepaalde visie naar boven te halen. Tijdens deze workshop leert u het Goud delven, de werkwijze en vaardigheden en wordt de visie van de Kanteling besproken. Daarnaast wordt u geïnspireerd om volgens de visie te werken en kunt u de werkwijze effectief toepassen
Lees meer

Beschermd: Hoogbejaard en eigen kracht

Wanneer the Queen of England (21 aril 1926) wordt gevraagd : How are you Mam ? Antwoordt ze met : “Well, I am still alive, I guess”. Ik denk niet dat ze zoiets bedoelt als “het ademt, maar daar is ook alles mee gezegd” Het is echter een Engelse manier om te vermijden daar een antwoord op te geven, want “waar moet je beginnen” als je die vraag naar waarheid moet beantwoorden op je 91ste?
Lees meer

Beschermd: Vertrouwen in de toekomst

Ik ben Marijke Koekkoek en werkzaam bij Gemeente Amersfoort. Mijn werk als Wmo consulent bestaat uit het beoordelen van vragen op het gebied van wonen, vervoer en rolstoelen. Deze blog gaat over de eigen bijdrage die mensen hiervoor moeten betalen en de plannen van het nieuwe kabinet, Rutte III. Een voorbeeld uit mijn huidige praktijk: Meneer Huisman (naam gefingeerd) is 45 jaar en heeft sinds anderhalf jaar een
Lees meer

Beschermd: Indiceren met lef!

Van onderbuik naar onderbouwing: Indiceren met lef! Als consulent is het belangrijk om open te staan voor een Pgb. Ondanks dat het soms meer werk lijkt en gemeenten sturen op zorg in natura. Zodra onderzocht is of de client in staat is om te gaan met een Pgb, kan dit van grote meerwaarde zijn. Dit zorgt voor zowel keuzevrijheid als kwaliteit van zorg voor de client.
Lees meer

Beschermd: Juridisch kader van de Wmo

Hoe hangt de Wmo samen met andere regelingen binnen het sociaal domein? Tijdens deze workshop komt de rechtsbescherming van de burger in de praktijk aan bod. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe de Awb van toepassing is op de Wmo en wat de functies van de verschillende organen van de gemeente zijn.
Lees meer

Incompany trainingen of opleidingen

Heeft u als gemeente, bedrijf of organisatie specifieke opleidingswensen? Dan helpen wij u graag. Alle tijdens de Bijscholingsdag aangeboden workshops kunnen ook incompany worden verzorgd.
Lees meer